• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Doctoral program in Mathematics

The Faculty of Mathematics congratulates the students who have been recently admitted to its doctoral program.

D. Adler
A. Arkhipova
R. Gonin
A. Ivanov
A. Ionov
F. Kogan
G. Kondyrev
R. Kositsyn
A. Latyshev
I. Mashanova-Golikova
E. Melikhova
D. Mineev
M. Mieyev
K. Panarin
A. Slinkin
D. Tyurin
M. Tyomkin
G. Chelnokov
A. Shepelevtseva
R. Agamov
V. Gavran
Price Leopold Thomas Henry